ALGEMENE VOORWAARDEN HULST PRODUCTIONS

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hulst Productions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Silvolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71993347;
b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Hulst Productions een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;
c. AV-apparatuur: alle apparatuur die door Hulst Productions wordt verhuurd en/of verkocht;
d. Diensten: de door Hulst Productions te verrichten werkzaamheden, waaronder het transport en de bediening van de AV-apparatuur.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Hulst Productions en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Hulst Productions zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Hulst Productions is slechts aan de aanbieding of offerte gebonden indien de klant de aanvaarding binnen de gestelde termijn schriftelijk bevestigt.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Hulst Productions is gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden niet voor reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
3. Indien de klant in verzuim is, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 6. Levering en transport

1. Levering van de AV-apparatuur geschiedt op de overeengekomen datum en tijd op het overeengekomen adres.

2. Het transport van de AV-apparatuur wordt verzorgd door Hulst Productions, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De klant is verantwoordelijk voor een geschikte, droge en veilige locatie voor de AV-apparatuur.

4. De klant is verantwoordelijk voor een verharde aanrijroute tot aan het podium.

5. Indien de afstand van laad en los t/m het podium meer dan 10m bedraagt, is de klant genoodzaakt extra personen te regelen voor het transporteren van de apparatuur.

6. De klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het transport van de AV-apparatuur naar de locatie van de klant en terug naar Hulst Productions, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 7. Gebruik en onderhoud AV-apparatuur

1. De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de AV-apparatuur, conform de instructies van Hulst Productions.
2. De klant dient de AV-apparatuur in dezelfde staat te retourneren als waarin deze is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Hulst Productions is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen van de klant of derden die ontstaat tijdens het transport of het gebruik van de AV-apparatuur, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hulst Productions.
2. De klant vrijwaart Hulst Productions tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
3. De aansprakelijkheid van Hulst Productions is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Hulst Productions wordt uitgekeerd, dan wel tot het bedrag dat de klant aan Hulst Productions heeft betaald voor de betreffende diensten of AV-apparatuur.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht is Hulst Productions gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en invloed van Hulst Productions, waardoor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hulst Productions kan worden verlangd.

Artikel 10. Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Hulst Productions en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Hulst Productions en de klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Hulst Productions